Cookies a spravovanie osobných údajov

Táto webstránka používa cookies
Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete nižšie.
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES (COOKIES PRIVACY POLICY)
 Prevádzkovateľ osobných údajov
Prevádzkovateľom tejto webstránky a teda prevádzkovateľom osobných údajov je S.O.G. FURNITURE s.r.o. , Jesenského 596/30, Trenčín, IČO: 34103244, email sekretariat@sog.sk .
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).
 O súboroch cookies
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý naša webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.
Informácie o jednotlivých typoch cookies, ktoré spracúvame, ich účeloch spracúvania, právnom základe spracúvania, príjemcoch (tretích stranách) alebo informácie o dobe uchovávania cookies sú uvedené tu:
Spracúvanie cookies upravuje § 109 odsek (8) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Ten síce hovorí, že na spracovanie cookies je potrebný súhlas, umožňuje ale aj výnimku. A to vďaka formulácii:
„…To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.
Kľúčové pri určovaní, ktoré cookies sú nevyhnutné, je dôsledné posúdenie ich nevyhnutnosti
Spoločnosti sa pri spracovaní cookies budú musieť zamyslieť, či cookies, ktoré chcú spracovať spĺňajú podmienku nevyhnutnosti, teda si klásť nasledovnú otázku:
Je spracovanie daných cookies bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ?
Ak dané cookies túto podmienku spĺňajú, nie je potrebné si od návštevníka pýtať súhlas na ich spracovanie. Ak túto podmienku nespĺňajú, súhlas je potrebný. Vyplýva to zo zmien zákona o elektronických komunikáciách.
1. Nevyhnutné (funkčné) cookies
Nevyhnutné cookies zabezpečujú správne fungovanie webstránky a majú tiež za účel zvýšenie užívateľského komfortu návštevníka webstránky. Nevyhnutné cookies zabezpečujú, aby správne fungovalo nielen prezeranie webstránky, ale aby správne fungovali aj funkcionality, ktoré majú slúžiť návštevníkovi webstránky.
Pre lepšie pochopenie, ktoré cookies sú nevyhnutné, si uvedieme príklady nevyhnutných cookies a hlavne si uvedieme, prečo sú tieto cookies nevyhnutné.
Autentifikačné cookies (ukladajú informácie o prihlásení používateľa)
Ak sa návštevník webstránky prihlási do svojho konta a prejde na inú podstránku daného webu alebo zavrie okno prehliadača a o nejaký čas sa na danú webstránku vráti, je vďaka autentifikačným cookies stále prihlásený a nemusí opätovne zadávať prihlasovacie údaje. Na základe toho mu môže byť na webstránke napríklad zobrazený obsah, ktorý je dostupný len pre užívateľov. Ako príklad môžeme uviesť autentifikačné cookies, ktoré používajú spravodajské denníky pri užívateľoch s predplatným. Ak by tieto denníky nepoužívali autentifikačné cookies, užívateľ by sa musel do svojho konta prihlasovať po kliknutí na každý ďalší článok.
Záver: Autentifikačné cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Cookies, ktoré ukladajú produkty v košíku
Ak by tieto cookies neboli/nefungovali, prekliknutím na inú stránku internetového obchodu by webstránka nevedela určiť, že ste to boli ten zákazník, ktorý pred tým vložil produkt do košíka a tak by produkt z košíka zmizol. Bez cookies by ale zákazníci neboli schopní kúpiť ani tento jeden produkt. Akonáhle by prešli na dokončenie objednávky, produkt by z košíka zmizol. Vďaka cookies produkt v košíku zostane a do košíka môžeme pridať ľubovoľný počet produktov.
Záver: Cookies, ktoré ukladajú produkty v košíku spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Bezpečnostné cookies
Niektoré cookies pomáhajú zaistiť, že do daného účtu na webstránke má prístup jeho skutočný vlastník. Súbory cookies vedia vďaka overeniu používateľov zabrániť podvodom a tým chránia používateľov, ktorý využívajú určitú online službu. Preto netreba cookies vnímať len ako hrozbu a zásah do súkromia, ale uvedomovať si aj ich veľký prínos pre bezpečnosť na internete.
Záver: Bezpečnostné cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Cookies na vyrovnávanie záťaže
Návštevník webstránky posiela počas prehliadania na server webstránky požiadavky. Kliknutie na hyperlink je tiež požiadavka, požiadavka na zobrazenie stránky, ktorá sa nachádza na tomto hyperlinku. Požiadavky sú posielané na skupinu serverov a cookies na vyrovnávanie záťaže zabezpečia, aby bola požiadavka od jedného užívateľa smerovaná vždy len na jeden konkrétny server a tým neprešlo k zahlteniu serverov a možnému zníženiu kvality prehliadania webstránky nielen pre daného návštevníka, ale aj pre ostatných návštevníkov webstránky.
Záver: Cookies na vyrovnávanie záťaže spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Cookies na preferenciu jazyka
Pri viacjazyčných webstránkach majú používatelia možnosť zvoliť si ich preferenčný jazyk. Vďaka cookies na preferenciu jazyka webstránka vie, že daný používateľ chce mať stránku zobrazenú v danom jazyku. Ak by tieto cookies na viacjazyčnej stránke nefungovali, užívateľ by musel klikať na jazykovú preferenciu na každej podstránke, ktorú na danej webstránke navštívi.
Záver: Cookies na preferenciu jazyka spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Cookies na zdieľanie sociálnych sietí
Tzv. „share buttons“ na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach tiež využívajú cookies. Pomocou týchto cookies sociálna sieť môže overiť, že daný obsah zdieľa jej používateľ. Keďže len používateľ danej sociálnej siete môže zdieľať obsah prostredníctvom modulu danej sociálnej siete.
Cookies na zdieľanie sociálnych sietí sú ukážkovou situáciou časti výnimky, kedy nie je potrebný súhlas, konkrétne časti zo zákona „… na poskytovanie služby, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“
Užívateľ klikol na zdieľanie, požaduje službu zdieľanie obsahu na sociálnej sieti. Takže súhlas nie je potrebný. Pri týchto cookies je dôležité tiež spomenúť, že sú to 3rd party cookies a aj napriek tomu sú nevyhnutné a nie je potrebné pri nich získavať súhlas. Je to dôkaz toho, že nie všetky 3rd party cookies automaticky nemôžu byť nevyhnutné.
Záver: Cookies na zdieľanie sociálnych sietí spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Cookies z „live chatov“
Mnoho stránok využíva funkciu tzv. „live chatu“. Návštevník webstránky môže cez malé okno v rohu obrazovky komunikovať s človekom (alebo robotom) z danej stránky. Live chaty tiež využívajú cookies na zabezpečenie ich správneho fungovania.
Cookies z live chatov sú z hľadiska ochrany osobných údajov podobné ako cookies na zdieľanie sociálnych sietí. Aj tieto sú 3rd party cookies a tiež sa začnú spracúvať až vtedy, keď daný užívateľ vykoná určitú akciu, v tomto prípade kliknutie na otvorenie chatu.
Záver: Cookies z „live chatov“spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Cookies, že používateľ bol informovaný/akceptoval cookies
Áno, aj tieto cookies sú nevyhnutné. Bez nich by návštevníkom webstránky vyskakovala „cookies lišta“ po kliknutí na každú ďalšiu podstránku danej webstránky.
Záver: Cookies, že používateľ bol informovaný/akceptoval cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti a nie je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
2. Analytické (štatistické) cookies – nie sú nevyhnutné
Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky danú webstránku používajú. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky. Vďaka analytickým cookies prevádzkovatelia webstránok vedia napríklad:
koľko ľudí navštívilo ich webstránku
koľko ľudí opustilo webstránku po prezretí prvej stránky
koľko ľudí si prezrelo viac podstránok danej webstránky
aké sú zdroje objednávok
aké činnosti vykonali daní návštevníci na ich webstránke
ako dlho sa ľudia zdržali na ich webstránke
a iné informácie
Na základe týchto informácii sa môžu prevádzkovatelia webstránok lepšie rozhodovať ohľadom ich webstránky. Ktorý obsah webstránky je dobrý a účinný a je pre spoločnosť kľúčový. Ktorý obsah je naopak málo výkonný a treba ho vylepšiť. Ktoré zdroje webstránky sú kľúčové a prinášajú spoločnosti prínos vo forme konverzií. Ktoré zdroje webstránky nie sú pre spoločnosť prínosné. Z ktorých zdrojov prichádza málo návštevnosti a treba na nich zapracovať.
Sú analytické cookies nevyhnutné? – NIE
Z opisu analytických cookies vyplýva, že nespĺňajú podmienky nevyhnutnosti:
„Nie sú bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“
Analýza správania užívateľov webstránky nie je funkcionalita, ktorú by užívateľ výslovne žiadal. Analýza správania slúži hlavne prevádzkovateľovi webstránky a tak analytické cookies nemôžu byť považované za nevyhnutné.
Záver: Analytické (štatistické) cookies nespĺňajú podmienku nevyhnutnosti a je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Aké spoločnosti (tretie strany) používajú analytické cookies?
Analýzu používateľov webstránky a analytické cookies používajú napríklad spoločnosti ako: Google – Analytics
Prevádzkovateľ webstránky používa ich systémové riešenie a vďaka tomu tieto spoločnosti umiestňujú na weboch používateľov cookies. Ide teda o 3rd party cookies.
3. Marketingové (reklamné) cookies – nie sú nevyhnutné
Reklamné cookies sú presne tie cookies, ktoré majú na svedomí, že keď navštívite webstránku určitého internetového obchodu, v najbližšom období sa Vám bude zobrazovať reklama daného internetového obchodu aj keď navštívite iné internetové stránky. Ide o tzv. retargeting.
Reklamné cookies sú takmer vždy 3rd party cookies, teda cookies na stránku uloží a spracúva iný subjekt ako prevádzkovateľ webstránky.
Sú marketingové (reklamné) nevyhnutné? – NIE
Z opisu reklamných cookies vyplýva, že nespĺňajú podmienky nevyhnutnosti:
„Nie sú bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“
To, že sa návštevníkom webstránky zobrazuje reklama webstránok, ktoré navštívili, nie je funkcionalita, ktorú by užívateľ výslovne žiadal. Na zobrazovaní reklám zarába prevádzkovateľ webstránky a reklamná spoločnosť a tak reklamné cookies nemôžu byť v žiadnom prípade považované za nevyhnutné.
Záver: Marketingové (reklamné) cookies nespĺňajú podmienku nevyhnutnosti a je potrebné na tieto cookies získavať súhlas.
Aké spoločnosti používajú marketingové (reklamné) cookies?
Reklamné cookies využívajú a retargeting poskytujú napríklad spoločnosti ako: Google Ads, Facebook
Iné delenia cookies
Okrem delenia cookies na nevyhnutné, analytické a marketingové, existujú aj iné prístupy k deleniu cookies. Rozlišujene dočasné cookies alebo trvalé cookies. A cookies delíme tiež na 1st party cookies a 3rd party cookies.
Dočasné cookies a trvalé cookies
Dočasné a trvalé cookies sa líšia v dobe, ktorú ostávajú v prehliadači užívateľa. Cookies sú dočasné alebo trvalé podľa ich nastavenia. Tu prichádza do praxe zásada minimalizácia uchovávania, ktorá je vyžadovaná podľa GDPR. Minimalizácia uchovávania hovorí, že osobné údaje sa majú spracúvať len na čas, ktorý je potrebný vzhľadom na účel, na ktorý sa dané údaje spracúvajú.
Dočasné cookies
Dočasné cookies sa pri zatvorení okna danej webstránky vymažú. Sú to tie cookies, ktoré sú potrebné len pokým je užívateľ na stránke. Podľa zásady minimalizácie uchovávania teda zatvorením prehliadača končí účel, na ktorý boli spracúvané a preto majú byť a sú vymazané.
Trvalé cookies
Trvalé cookies ostávajú v prehliadači užívateľa aj po zavretí danej webstránky. Musí teda existovať účel, pre ktorý sú spracúvané aj po opustení webstránky. Aj pri trvalých cookies treba brať do úvahy zásadu minimalizácie uchovávania a teda, že pri určení doby koľko ostanú v prehliadači užívateľa musí byť zohľadňované, že ostávajú v prehliadači užívateľ len po dobu, po ktorú stále trvá účel, za akým boli spracované.
1st party cookies a 3rd party cookies
Cookies sa delia na 1st party cookies a 3rd party cookies a pri tomto delení je podstatné aké subjekty spracúvajú dané cookies. Subjekty, ktoré spracúvajú cookies môžu byť:
1st party – webstránka, ktorú používateľ navštívil
3rd party – ostatné subjekty
Aké sú to 1st party cookies?
1st party cookies, nie sú posúvané tretiemu subjektu, ale spracúva ich len jeden „subjekt“ („party“ v slovenčine „subjekt“). Týmto jedným subjektom je webstránka, ktorú používateľ navštívil.
Aké sú to 3rd party cookies?
3rd party cookies sa vyznačujú tým, že sú spracované nielen webstránkou, ktorú užívateľ navštívil, ale aj tretími subjektami – inými spoločnosťami ako prevádzkovateľom webstránky.
Sú automaticky len 1st party cookies tie nevyhnutné?
Nemusí tomu tak vždy byť. Aj 3rd party cookies môžu byť využité na zabezpečenie funkcionality, ktorú si návštevník webstránky vyžiadal. A zároveň aj 1st party cookies nemusia byť automaticky vždy nevyhnutné.
Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky. Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.
 Príjemcova osobných údajov
Informácie o cookies tretích strán a poskytovateľoch cookies tretích strán, sú dostupné v záložke Detaily. Okrem príjemcov uvedených v záložke Detaily môžu cookies spracúvať aj naši obchodní partneri v oblasti IT (napr. prevádzka serverov, informačných systémov a iné), reklamy, marketingu, administratívy, alebo orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie (napr. súdy, úrady, orgány činné v trestnom konaní a podobne).
 Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov nasledovné práva:
 Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Máte právo na to, aby sa na Vás ako dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie.
 Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania cookies, ako aj kvôli uplatneniu Vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.
Od 1. februára 2022 nadobúda účinnosť nový zákone č. 452/2021 o elektronických komunikáciách. Cookies upravuje § 109 odsek (8) daného zákona. „(8) Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. …“
Na spracovanie cookies sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby so spracovaním cookies. Prevádzkovatelia webstránok ale nemusia získavať súhlas na všetky druhy cookies. Na spracovanie cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a funkcionalít, ktoré slúžia užívateľovi, získanie súhlasu nie je potrebné.
Do tejto definície nevyhnutnosti ale nespadajú marketingové a analytické cookies, ktoré nie sú nevyhnutné a tak je potrebné na ich spracovanie získať od návštevníka webstránky súhlas. TAKÉTO COOKIES NESPRACOVÁVAME.
Nariadenie GDPR ustanovuje pravidlá, za akých sa získanie súhlasu považuje za zákonné. Pri posudzovaní zákonnosti získania súhlasu je prevádzkovateľ povinný posúdiť, či sú splnené všetky požiadavky GDPR na získanie platného súhlasu. V tomto článku si podrobne prejdeme všetky podmienky získania platného súhlasu a ich implikáciu na získanie súhlasu na spracovanie cookies.
V skratke sa dá povedať, že súhlas je v súlade s GDPR vtedy, ak má dotknutá osoba všetky potrebné informácie, aby sa rozhodla, či súhlas slobodne poskytne a či má zároveň možnosť kontroly a voľby, či sa osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, budú spracúvať, alebo nie. Súhlas by mal byť tiež rozhodnutím, ktoré možno zmeniť, a teda na strane dotknutej osoby zostáva určitý stupeň kontroly.
Článok 4 odsek 11 GDPR definuje, že „súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.“
Na zabezpečenie zákonnosti musia byť splnené všetky podmienky, súhlas musí byť:

  • slobodne daný
  • konkrétny
  • informovaný
  • jednoznačným prejavom vôle dotknutej osoby

Okrem týchto štyroch podmienok je veľmi podstatným aspektom platného súhlasu povinnosť prevádzkovateľa preukázať získanie súhlasu a taktiež zabezpečenie, aby bolo odvolanie súhlasu pre dotknutú osobu rovnako jednoduché ako jeho udelenie.
Súhlas s marketingovými a analytickými cookies musí byť slobodne daný. Za „slobodne daný“ sa považuje len taký súhlas, ktorý dáva dotknutým osobám skutočnú možnosť voľby (súhlasím alebo nesúhlasím). Ak dotknutá osoba nemá možnosť voľby a súhlas je nútená udeliť pod hrozbou určitých negatívnych následkov, takto udelený súhlas nie je právoplatný.

Súhlas nesmie byť podmienkou na používanie služieb

Na to, aby bol súhlas poskytnutý slobodne, prístup k službám a funkciám nesmie byť podmienený súhlasom používateľa so spracovaním cookies. Prístup k obsahu, službám alebo funkciám na webstránke nemôže byť viazaný ani podmieňovaný udelením súhlasu so spracovaním cookies. Nie je teda v súlade s GDPR, aby prevádzkovatelia webstránky podmieňovali vstup na webstránku prijatím cookies.

Pri viacerých účeloch je súhlas slobodne daný, len ak má dotknutá osoba možnosť voľby

V prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na viac ako jeden účel, dotknuté osoby musia mať možnosť voľby, s ktorým účelom súhlasia. Súhlas nie je slobodne daný, ak neumožňuje dotknutým osobám samostatný súhlas na jednotlivé účely.
Cookies, ktoré vyžadujú súhlas, sú spracúvané na dva rôzne účely. Prvým účelom je marketing a druhým je analytika. Znamená to teda, že užívateľ musí mať možnosť voľby, či súhlasí so spracovaním marketingových cookies a či súhlasí so spracovaním analytických cookies. Ak by bol súhlas spojený do jedného, nebol by zákonný.
Prečo je teda v poriadku formulácia tlačidla „prijať všetko“, alebo „prijať všetky“?
Táto formulácia je v poriadku, ale len v tom prípade, ak je zároveň k dispozícii voľba medzi jednotlivými účelmi spracovania cookies (marketingové a analytické).
Článok 5 ods. 1 písm. b) GDPR hovorí, že osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi (tzv. zásada obmedzenia účelu). Toto ustanovenie pôsobí ako ochrana pred rozširovaním účelov spracovania údajov nad rámec účelu, na ktorý dotknutá osoba poskytla súhlas. Pri rozširovaní účelov dotknuté osoby strácajú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, čo je v rozpore s princípmi GDPR.
Konkrétnosť udelenia súhlasu pri cookies je zabezpečená len vtedy, ak sa cookies spracúvajú len na účely o ktorých bola dotknutá osoba pri udeľovaní súhlasu informovaná a s ktorými súhlasila. Ak dotknutú osobu informujeme, že cookies spracúvame za účelom merania a analýza návštevnosti, nemôžeme účel rozšíriť na spracúvanie cookies na marketingové účely.
Požiadavka transparentnosti je jednou zo základných zásad GDPR. Len ak majú dotknuté osoby všetky potrebné informácie, je z ich strany možné prijať informované rozhodnutie, či so spracovaním súhlasia, alebo nesúhlasia. Dotknuté osoby musia vedieť, s čím súhlasia, inak daný súhlas nie je v súlade s GDPR.
Prevádzkovatelia sa pri posudzovaní, aké informácie je potrebné poskytnúť dotknutej osobe, vedia oprieť o § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Ten stanovuje, že dotknutá osoba musí byť pri získavaní osobných údajov informovaná napríklad o tom, kto spracúva jej osobné údaje, na aký účel, na akom právnom základe, o existencii príjemcov, dobe uchovávania a taktiež o jej právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Dôležité je aby bol použitý jednoduchý a zrozumiteľný jazyk. Informácie by mali byť pochopiteľné pre bežného človeka a nemôžu byť tiež v skryté v rámci iného textu (napr. obchodných podmienok).
Aby bol súhlas s cookies informovaný, musia prevádzkovatelia zabezpečiť, aby bola dotknutá osoba (návštevník webstránky) informovaný o potrebných informáciách. Keďže súhlas s cookies sa na webstránke udeľuje prostredníctvom cookies lišty, tento by mal obsahovať všetky potrebné, ale zároveň jednoznačne formulované informácie, aby bol návštevník webstránky schopný urobiť informované rozhodnutie.  Z dôvodu prehľadnosti je možné časť informácií (tie najpodstatnejšie) prezentovať v rámci banneru a tie ostatné, napr. po prekliknutí na informácie o spracúvaní cookies.
Aby bol súhlas s cookies informovaný, je potrebné si dať tiež pozor na slová použité na tlačidle, ktorým sa súhlas vyjadruje. Slová musia jednoznačne znamenať súhlas, takže napr. slovo „Rozumiem“ nie je jednoznačné a dotknutá osoba ani nemusí vedieť, že kliknutím udeľuje súhlas.
Na to, aby mohol byť súhlas s cookies považovaný za zákonný, musí dotknutá osoba jednoznačne prejaviť svoju vôľu, vykonať jednoznačný a úmyselný potvrdzujúci úkon. Musia byť vylúčené pochybnosti o zámere dotknutej osoby poskytnúť súhlas. Za jednoznačný prejav vôle sa nepovažuje využitie predvolených (predškrtnutých) možností, ktoré musí dotknutá osoba zmeniť, ak nesúhlasí so spracovaním daných osobných údajov (tzv. súhlas založený na mlčaní) a takýto súhlas nie je v súlade s GDPR.
Pri cookies to znamená, že nie je dovolené, aby bol v cookies lište predvolene zaškrtnutý súhlas s jednotlivými cookies. Je potrebné, aby boli jednotlivé možnosti (marketingové, analytické cookies) nezaškrtnuté. Je ale možné využiť tlačidlo „Prijať všetko“. To je považované za jednoznačný prejav vôle. Taktiež nie je zákonné, aby sa cookies spracovali aj napriek tomu, že používateľ webstránky len zavrie cookies banner a nevyjadrí svoj súhlas so spracovaním cookies, napr. kliknutím na tlačidlo.
Okrem toho, že súhlas musí byť slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, má prevádzkovateľ povinnosť preukázať že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním cookies. Definuje to § 14 odsek 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov nasledovne: „Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.“
Je teda potrebné, aby technické riešenie na webstránke na získanie súhlasu s cookies disponovalo funkcionalitou, ktorá zabezpečí preukázanie získania súhlasu so spracovaním cookies.
Článok 7 odsek 3 GDPR hovorí, že odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Pri cookies sa súhlas udeľuje väčšinou jedným kliknutím, je potrebné teda zabezpečiť, aby sa aj odvolanie súhlasu uskutočnilo primerane rovnako jednoducho. Ak by musela dotknutá osoba vynaložiť na odvolanie súhlasu s cookies neprimerane väčšie úsilie, neboli by splnené požiadavky GDPR. Požiadavka jednoduchého odvolania súhlasu je v GDPR braná ako nevyhnutný aspekt platného súhlasu.

Záver:    získavame na webstránke súhlas s cookies v súlade s GDPR

Zhrnutie:

Ktoré cookies sú nevyhnutné?         

Cookies sú nevyhnutné, ak sú bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Ktoré cookies nie sú nevyhnutné? 

Cookies nie sú nevyhnutné, ak nespĺňajú podmienku nevyhnutnosti. Teda ak nie sú bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Prečo je dôležité vedieť, či sú cookies nevyhnutné?

Pretože to ovplyvňuje, či je potrebné na spracovanie daných cookies získať súhlas od dotknutej osoby.

Sú cookies na zabezpečenie funkcionality pre užívateľa nevyhnutné?

Áno, tieto cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú autentifikačné cookies (ukladajú informácie o prihlásení používateľa) nevyhnutné?

Áno, autentifikačné cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú cookies, ktoré ukladajú produkty v košíku nevyhnutné?

Áno, tieto cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú bezpečnostné cookies nevyhnutné?

Áno, bezpečnostné cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú cookies na vyrovnávanie záťaže nevyhnutné?

Áno, cookies na vyrovnávanie záťaže spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú cookies na preferenciu jazyka nevyhnutné?

Áno, cookies na preferenciu jazyka spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú cookies na zdieľanie sociálnych sietí nevyhnutné?

Áno, tieto cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú cookies z „live chatov“ nevyhnutné?

Áno, tieto cookies spĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú analytické (štatistické) cookies nevyhnutné?

Nie, analytické (štatistické) cookies nespĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Sú marketingové (reklamné) cookies nevyhnutné?

Nie, marketingové (reklamné) cookies nespĺňajú podmienku nevyhnutnosti.

Aké sú dočasné cookies?

Dočasné cookies sa pri zatvorení okna danej webstránky vymažú.

Aké sú trvalé cookies?

Trvalé cookies ostávajú v prehliadači užívateľa aj po zavretí danej webstránky.

Aké sú 1st party cookies?

1st party cookies nie sú posúvané tretiemu subjektu.

Aké sú 3rd party cookies?

3rd party cookies sú spracované nielen webstránkou, ktorú užívateľ navštívil, ale aj tretími subjektami – inými spoločnosťami.

 

Zdroje:

Nariadenie GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679

Zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/452/

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB):

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_sk